یک کتاب از زیبا ناوک

اسناد دادگاه میکونوس

دو کتاب از مهدی شمشیری

یک کتاب از مرزبان توانگرنا آگاهی و پوسیدگی


کتابی در نقد آثار خمینی


یک کتاب از محمود خلیلی

یک کتاب و یک نامه از خمینی

یک کتاب از رامین کامران

حسنی امام جمعه ارومیه

یک کتاب از حمید خواجه نصیری


مرتضی پسنديده برادر بزرگتر خمينی (روح الله) بعد از انقلاب و پس از درگيری که
با خمينی داشت و خونريزی و جنايت در کشور را به وی يادآور شده بود مورد عاق
برادرش روح الله قرار ميگيرد و به پاريس می رود.
در آنجا به ديدار نويسنده کتاب رفته و پرده از ناگفته ها ی زندگی خانوادگی خود برداشته
واز روز تولد تا لحظه برتخت نشستن زندگی روح الله خمينی را برای نويسنده شرح می دهد.
دانلود کتاب وارث ملک کیان


دو کتاب از اکبر گنجی

یک کتاب از فریدون آدمیت

یک کتاب از فریبا ثابت

یک کتاب از عماد الدین باقی

اعلامیه حقوق بشر

دو کتاب از دکتر شاپور بختیاردکتر شاپور بختيار (زاده ١٢٩۴ شمسی - درگذشته ١۵ مرداد ١٣٧٠ )
سياستمدارایرانی و آخرین نخست وزیر محمدرضا پهلوی، آخرین شاه ایران، بود.
شاپور در ١٩١۴ یا ١٩١۵ در جنوب غربی ایران و از پدری به نام محمدرضا
(معروف به سردار فاتح) ومادری به نام ناز بيگم به دنيا آمد. خانواده او از طوایف
ایل بختياری بودند . پدربزرگ مادری بختيار، نجف قلی صمصام السلطنه،
دو بار در ١٩١٢ و ١٩١٨ به نخست وزیری رسيده بود. مادر دکتر شاپور بختيار
درهفت سالگی او فوت کرد. با شروع جنگ جهانی دوم و اشغال فرانسه آزاد
توسط آلمان نازی وی به فعاليت های مخفی مقاومت فرانسه پيوست.
در سال ١٩۴۶ شاپور بختيار به ایران بازگشت. در سال ١٩۵١ توسط وزیر وقت
کار به عنوان مدیر اداره کار استان اصفهان انتخاب شد . و بعدها به اداره کار در
استان خوزستان (مرکز صنعت نفت ایران) ارتقا یافت. در جریان ملی شدن
صنعت نفت ایران، بختيار که عضو حزب ایران شده بود، به طرفداری از مصدق
برخاست و در سال ١٩۵٣ در دولت کوتاه محمد مصدق،بختيار معاون وزارت
کار شد . پس از بازگشت محمد رضا شاه پهلوی در پی کودتای ٢٨ مرداد،
بختيار به منتقدان شاه پيوست و به همين علت چند بار به زندان افتاد.
بختيار در جبهه ملی دوم نيز فعال بود. در بهمن ١٣۴٢ همراه با دیگر رهبران
جبهه ملی به زندان افتاد. در اواخر سال ١٩٧٨ و اوج گيری انقلاب ایران،
شاه دستور آزادی بختيار از زندان را صادر کرد و از وی در دیداری خصوصی
در کاخ نياوران تهران خواست که مقام نخست وزیری ایران را قبول کند.
بختيار برای جلوگيری از اوج گرفتن انقلاب ایران و« آرام کردن اوضاع »
مقام نخست وزیری را قبول کرد و خود را « مرغ طوفان » ناميد.
بختيار عليرغم مخالفت جبهه ملی ایران (که دليل اصلی آن حسادت سران این
جبهه و اشتباه بزرگ این جبهه بود ) این پست را قبول کردو به همين علت از
جبهه ملی کناره گيری کرد. نهایتا در گرماگرم تب انقلاب، بختيار به همراه
وزرای دولتش از مجلس سنا رای اعتماد گرفت.
در پی اوج گرفتن اعتراضات محمدرضا شاه به همراه فرح پهلوی از کشور
خارج شد. در آخرین لحظات خروج شاه از ایران بختيار به داخل هواپيمای شاه
رفت و به وی اطمينان داد که تمام تلاش خود را برای حفظ « نظام پادشاهی ایران »
وجلوگيری از افتادن ایران به دست مرتجعين به کار بندد. با خروج شاه از ایران
و اعلام بيطرفی ارتش،یا همان خيانت ارتش- همه چيز به نفع انقلابيون تغيير کرد.
آیت الله خمينی بعد از ١٣ سال تبعيد در روز ١٢ بهمن به ایران بازگشت و در همان
جا دولت اپوزیسيون را اعلام کرد. نهایتا پس از ١٠ روز انقلابيون تمام مراکز
و ادارات دولتی را به دست گرفتند و نهایتا دکتر شاپوربختيار در اواسط فروردین
سال ١٣۵٨ به فرانسه سفر کرد.
بلافاصله پس از ورود به فرانسه، وی نهضت مقاومت ملی ایران را بنيان گذاشت و
به مخالفت صریح باجمهوری اسلامی و آیت الله خمينی پرداخت. در تابستان 1359
تيمی به رهبری انيس نقاش اقدام به قتل وی می کنند که با هشياری محافضان
بختيار ناموفق بود. او از این سوء قصد جان سالم به در برد اما در این ماجرا
یک پليس و یکی از همسایگان خانه بختيار به قتل رسيدند. بعدها ثابت گردید که
این تيم از سوی مسئولان وقت جمهوری اسلامی برای قتل دکتر شاپور بختيار
اعزام شده بودند.انيس نقاش توسط پليس فرانسه دستگير و به حبس ابد محکوم
میشود اما پس از مدتی از طرف دولت فرانسه مورد عفو قرار می گيرد و به
جمهوری اسلامی تحویل داده می شود.
آخر بار در تاریخ پانزده مرداد ١٣٧٠ برابر ۶ اوت ١٩٩١ ، شاپور بختيار و
منشی وی سروش کتيبه را درخانه مسکونی اش در حومه پاریس به قتل می رسد.
امير شاهی مدعی ست قتل توسط گروهی سه نفره و ازسوی مسئولين وقت
جمهوری اسلامی به این کار مبادرت ورزیدند. با وجود محافظت شبانه روزی
از خانه بختيار و با وجود ١٣ محافظ مسلح، قاتلان بدون هيچ مشکلی از خانه
وی خارج شده و متواری شدند. بعد از چند روز یکی از قاتلها در سوئيس
دستگير شد و به فرانسه تحویل داده شد.
دانلود کتاب سی و هفت روز پس از سی و هفت سال


دانلود کتا ب یکرنگییک کتاب از بهرام چوبینه

متن سخنرانی عباس پالیزدار

چند شماره از نشریه پیام ما آزادگان

بهشت و حوریان بهشتی

یک کتاب از حسین ملک

یک کتاب ازآله دال فک

یک کتاب از آخوند زاده

مجموعه کتابهای احمد کسروی


کسروی يکی از بزرگترين زبان شناسان تاريخ ايران و همچنین مورخی بود که
هنوز به آثار ارزشمندش رجوع ميشود. قبل از ترور وی در دادگاه سوءقصدی
نافرجام به جان او شد که نواب صفوی- عضو گروه فداييان اسلام مجری آن بود.
بازاريان تهران کسانی بودند که نواب صفوی را برای اين ترور تامين مالی ميکردند
و طبق مکتوبات موجود،هزينه خريد اسلحه ای که نواب صفوی توسط آن قصد ترور
احمد کسروی را داشت توسط بازاريان تهران تقبل شده بود.
اين ترور نافرجام در تقاطع خيابان کارگر جنوبی و خيابان آذربايجان فعلی صورت
گرفت که اسلحه نواب صفوی ايراد پيدا ميکند ولی نواب صفوی که در مباحثه با
احمد کسروی نتوانسته بود به نتيجه برسد به احمد کسروی حمله کرده و با دسته اسلحه
شروع به ضرب و شتم احمد کسروی مينمايد در اين بين تعدادی بهايی نيز که در
صحنه حضور داشتند با شناختن احمد کسروی و کينه ای که به خاطر کتاب
بهاييگری از وی داشتند به وی حمله کرده و آنها نيز شروع به ضرب و شتم کسروی
مينمايند.کسروی راهی بيمارستان شده و صفوی نيز به زندان می افتد.اما بعد از مدت
اندکی نواب صفوی با کمک يک روحانی با نفوذ از زندان آزاد ميشود در حالی که پيش
پای وی گوسفند قربانی ميکردند.
بعدها فداييان اسلام توسط پنج نفر در دادگاه و پيش چشم فرشته عدالت به وی و
پيشکارش حمله کرده و هر دو را باضربات چاقو به قتل می رسانند و الله اکبر گويان از
دادگاه فرار ميکنند . از ديگر مطالبی که راجع به وی ميتوان گفت وصيت پدرش است
که در آن تاکيد ميکند: ((احمد درس بخواند، درخانواده يک عالم بايد باشد
ولی نان ملايی نخورد،نان ملايی شرک است))
در بی طرفی و بی غرض بودن اين نويسنده بزرگ همين بس که زمانی که دادستان
تهران بود حکمی عليه رضا شاه صادر کرد که بعدها باعث مشکلاتی برای وی شد.
حال بعد از گذشت چندين سال نام وی که خدمات بزرگی به اين کشور کرده است
به خاطره ها پيوسته و نام قاتلان وی بر روی خيابانها و اتوبان ها نهاده ميشود.
در آخر دعوت ميکنیم کتابهای وی را مطالعه کرده و همان جمله معروف کسروی را
بياد بياوريد که ميگفت : (بخوانيد و داوری کنيد)

این مجموعه شامل 34 عنوان کتاب از ایشان در قالب یک فایل فشرده است :


دانلود مجموعه کتابهای زنده یاد احمد کسروی


یک کتاب از عبدالغنی الرصافی


شخصيت محمدي يا حل آن معماي مقدس
اثر معروف عبدالغنی الرصافی
نويسنده ، اديب ، شاعر و روزنامه نگار نامدار عراقی و جهان عرب

الرصافی به دليل نگرش روشنفکرانه در برابر تعصبات دينی ، به بي ديني و کفر متهم شد در حالي که وي
هيچگاه کافر نبوده است. او بر خرافات و باورهاي نادرست ديني مي تازد.
الرصافي در اين کتاب کوشيده است که با بهره گيري از قرآن کتاب مقدس مسلمانان و اسناد و مدارك معتبر
اسلامي بدور از افسانه سرايي و دروغ پردازي ها، بنام حقيقت و تنها در راه حقيقت به بررسي درباره
شخصيت محمد و دين اسلام بپردازد. وي بر اين باور است که الله ، قرآن و اسلام هر سه در وجود محمد
تبلور مي يابد و سرچشمه همه آنها شخص محمد است. و از اين رو ست که او خود را شايسته اين مي داند
که نامش را با نام الله قرين کند تا مسلمانان روزانه پنج بار از او ياد کنند.الرصافي با چيرگي که به زبان
عرب وشناخت کافي که به اسلام و مسلمانان دارد توانسته حقيقت را از ميان اسناد و مدارك معتبر اسلامي
بيرون بكشد و با روشي استادانه ولي ساده و دلنشين خواننده را در راه روشنگري و آگاهي راهگشا باشد .
خواندن اين کتاب حقایق بسیاری را درباره محمد و دینش آشکار می سازد ...


دانلود کتاب شخصیت محمدی

یک کتاب از بهزاد کشاورزی

یک کتاب از اسماعیل نوری علاء


دکتر اسماعيل نوری علا (پيام) در بيست و سوم بهمن ماه 1321 در تهران به دنيا
آمد. در 1340 از رشته رياضی دبيرستان مروی فارغ التحصيل شد، در همان سال
در رشته زبان و ادبيات انگليسی دانشکده ادبيات تهران پذيرفته شد، در سال
1343 ، پس از اخذ مدرک ليسانس، تحصيل در دانشسراي عالی را نيز به پايان
رساند. در سال 1347 دوره فوق ليسانس رشته علوم اجتماعی دانشگاه تهران را
گذراند و در سال 1361 از دانشگاه لندن در رشته جامعه شناسی سياسی فارغ
التحصيل شد.
او از 15 سالگی کار در مطبوعات را با همکاری با صفحه کودکان مجله آسيای
جوان آغاز کرد و نخستين ترجمه هايش درباره مسائل مربوط به سينما را از 1337
در مطبوعات سينمایی به چاپ رساند. پس از سال ها تمرين در قالب غزل و
قصيده، نخستين شعرهای نوی او از سال 1341 در مطبوعات ايران به چاپ رسيد و
از سال 1344 به جمع منتقدان شعر نوی فارسی پيوست. از او تاکنون 9 مجموعه
ی شعر منتشر شده است. او در سال 1348 کتاب مفصل خود درباره ی تاريخ و
منتشر کرد. در سال 1374 نيز کتاب « صور و اسباب » مقولات شعر نو را با نام
در لندن به چاپ « تئوری شعر: از موج نو تا شعر عشق » مفصل ديگر او به نام
رسيد که اکنون در سايت او در دسترس عموم گذاشته شده است.
از سال 1342 دست به ترجمه کتاب های متعددی در زمينه ی نقاشی،
معماری و سينمای مدرن زد و از سال 1344 به نوشتن نقد فيلم پرداخت. از سال
1347 در فستيوال های متعدد سينمایی به عنوان عضو هيئت داوران شرکت
« مردان سحر » داشت و در سال 1349 نخستين فيلم سينمایی خود را با نام
ساخته شد. در « مطرب » نوشت و کارگردانی کرد. سال بعد دومين فيلم او به نام
سال 1356 نيز دست به توليد 8 فيلم مستند درباره هنرهای ايران زد که به زبان
انگليسی و برای پخش در تلويزيون های اروپا و امريکا تهيه شده بودند.
بود و در سال 1343 « انتشارات طرفه » در سال 1342 يکی از موسسان
نشريه ادبی فرهنگی آن را سردبيری کرد و در همان سال به عنوان منتقد شعر و
به کار پرداخت. در سال 1344 به عنوان معاون سردبير « بامشاد » سينما در مجله
در انتشار آن نشريه همکاری کرد و در همان سال مجله ای ويژه « نگين » مجله
موج نوی شعر » را منتشر ساخت که جريان « جزوه شعر » شعر مدرن ايران با نام
از آن برخاسته است. او در سال 1345 مسئول صفحات فرهنگی مجله « ايران
اداره کرد. از سال 1346 به « هوای تازه » شد و اين صفحات را با نام « خوشه »
انتخاب شد و فعاليت « فردوسی » عنوان يکی از مسئولان صفحات شعر مجله
های خود را در آن نشريه متمرکز ساخت.
و منشی « کانون نويسندگان ايران » در سال 1347 يکی از 9 نفر موسسين
تمام دوران نخست فعاليت اين کانون بود. اما پس از انقلاب در اعتراض به سياست
های هيئت دبيران کانون که منجر به اخراج برخی از اعضاء موسس کانون شد از
آن استعفاء داد.
در سال 1354 برای ادامه تحصيل به انگلستان رفت، دو ماه پس از انقلاب به
ايران بازگشت و سپس، در سال 1361 برای آخرين بار از ايران خارج شده و به
کشور انگلستان پناهنده شد.
انجمن » و يکی از موسسان « گروه ايران کوچک » در انگلستان موسس
بود و در سال 1989 نيز، به اتفاق شکوه « نويسندگان و هنرمندان ايرانی در بريتانيا
نتيجه « پويشگران » را تأسيس کرد. نشريه « انجمن فرهنگی پويشگران » ميرزادگی
اين همکاری محسوب می شود.
اين دو تن در سال 1990 با هم ازدواج کرده و در سال 1994 به کشور امريکا
مهاجرت کرده و در ايالت کلرادوی اين سرزمين ساکن شدند.
انجمن » آنها در طی سال های اقامت خود در کلرادو نخست به باز تأسيس
« پويشگران » اقدام کرده و سپس به ادامه انتشار نشريه « فرهنگی پويشگران
پرداختند.
و از سال بعد برنامه راديو « کارگاه انديشه » آنها از سال 2002 برنامه تلويزيونی
را برای کانال های ماهواره ای فارسی زبان و سياسی « بر ميز تشريح » تلويزيونی
کميته بين المللی برای نجات آثار » توليد کرده اند. آخرين فعاليت های آنان تأسيس
است که دارای سايت مستقل خود است: دشت باستانی پاسارگاد

www.savepasargad.com

کتاب ها، مقالات
و فعاليت های فرهنگی او:
شعر:
قصه ها... 1342
اطاق های در بسته 1345
با مردم شب 1348
سرزمين ممنوع 1357
از اين سوی ديوار 1357
هنوز، دماوند 1369
سه پله تا شکوه 1370
موريانه ها و چشمه 1374
کليد آذرخش 1376
غروب در آتش (آماده برای چاپ
نقد ادبی:
صور و اسباب در شعر امروز ايران 1348
تئوری شعر :از موج نو تا شعر عشق 1373
ترجمه:
ديد نو و کارنامه ی يک هنرمند 1342
بسوی يک معماری ارگانيک 1343
ساويتری از مهابهاراتا 1344
امپرسيونيسم 1344
هنر نقاشی مدرن 1345
تاريخ هنر ايران 1346
هنر فيلم 1347
گمشده (رمان) 1364
جامعه شناسی:
جامعه شناسی افکار عمومی 1353
- جامعه شناسی سياسی تشيع اثنی عشری 1357
تاريخ اجتماعی تشيع در ايران 1357- توقيف و خمير شد
فعاليت های مطبوعاتی:
1343 « جُنگ طرفه » سردبير
1344 « جزوه ی شعر » سردبير
» بامشاد 1344 » مسئول صفحات هنری
1344 « نگين » معاون سردبير
» خوشه 1345 » در « هوای تازه » سردبير بخش
» 1346/ فردوسی 7 » مسئول صفحات شعر
2/1351 « فردوسی » در « کارگاه شعر » مسئول صفحات
لندن 1365 « آوند » سردبير نشريه
لندن و دنور 1378 تا اکنون « پویشگران » سردبير مشترک
بيش از 500 مقاله پراکنده:
فعاليت های سينمائی:
سناریو 1347 « مرغ سحر «
فيلم بلند 1349 « مردان سحر «
سناریو 1349 « ایوب «
فيلم سينمائی 1350 « مطرب «
7فيلم مستند درباره هنر و فرهنگ ایران به زبان انگليسی
برای قسمت مبادلات برنامه ای تلویزیون ایران و بی.بی.سی 1356
فعاليت های فرهنگی:
شرکت در تأسيس سازمان انتشارات طرفه 1342
1343/ کارشناس فرهنگ و هنر سازمان برنامه 1358
عضو هيئت داوران جایزه سپاس 1347
عضو موسس و دبير
- 1346/ کانون نویسندگان ایران 9
سندیکای هنرمندان ایران 1351 - دبير
عضو هيئت برنامه ریزی برای رشته سمعی و بصری دبيرستان های ایران 1352
1360/ لندن 5 « گروه هنری ایران کوچک » موسس
1365 « انجمن هنرمندان و نویسندگان ایران در بریتانيا » عضو موسس
1373 تا اکنون « انجمن فرهنگی پویشگران « عضو موسس
فعاليت های آموزشی:
تدريس زبان انگليسی دبيرستان درالفنون 1344
دانشکده علوم اجتماعی « جامعه شناسی فرهنگ » تدريس
دانشگاه تهران 1351
دانشکده هنرهای زيبای دانشگاه تهران 1352 - « فرهنگ ايران » تدريس
يونيورسيتی کالج دانشگاه دنور کلرادو اکنون « زبان و ادبيات فارسی » تدريس
برگرفته از سایت اسماعيل نوری علا
با اندکی تغيير

سایت پویشگران

سایت سکولاریزم نودانلود کتاب دینکاران امامی در ایران
پنج کتاب از سیاوش اوستا

سه کتاب از سیامک ستوده

قرآن با ترجمه

دانلود سی دی کتابخانه

دریافت مجموعه کتابخانه برزویه کاویانی از دو راه میسر است :

روش اول :

دانلود کتابخانه (که برای سهولت دانلود به 7 بخش تقسیم شده است ) وذخیره آن بر روی رایانه


لینکهای دانلود کتابخانه برزویه کاویانینیاز خواهید winrar برای خارج کردن فایلهای دانلود شده از حالت فشرده و ترکیب آنها به نرم افزار

داشت چنانچه این نرم افزار بر روی رایانه شما نصب شده باشد , با کلیک بر روی بخش اول از فایلهای

دانلود شده کلیه فایلها بصورت خودکار از حالت فشرده خارج و ترکیب میشوند , پس از این کار با کلیک

ایجاد شده وارد کتابخانه برزویه کاویانی خواهید شد autorun بر روی فایل

:روش دوم

( سی دی کتابخانه ( که آن هم برای دانلود آسانتر به 7 بخش تقسیم شده است Image دانلود فایل


سی دی کتابخانه Image لینکهای دانلود

دانلود بخش اول

دانلود بخش دوم

دانلود بخش سوم

دانلود بخش چهارم

دانلود بخش پنجم

دانلود بخش ششم

دانلود بخش هفتم


سی دی کتابخانه بدست Image فایل winrar در این حالت پس از ترکیب فایلها بوسیله نرم افزار

یا سایر نرم افزار های ویژه nero خواهد آمد که با رایت آن بر روی سی دی بوسیله نرم افزار

رایت , کتابخانه برزویه کاویانی را بصورت سی دی در اختیار خواهید داشت .

این سی دی بر روی همه رایانه ها قابل استفاده است.
تا کنون صدها نسخه از سی دی کتابخانه برزویه کاویانی تکثیر و بصورت رایگان بین هموطنان علاقمند

به تحقیق و مطالعه در شهرهای مختلف توزیع شده است . بسیاری از این هموطنان که در این راه با ما

هم عقیده اند , با آگاهی از اهداف این فعالیت که همانا گسترش فرهنگ مطالعه , خردگرایی و خرافه

ستیزیست به یاری ما شتافته و خود اقدام به تکثیر و پخش این مجموعه بین آشنایان و دوستانشان می نمایند.

ایجاد این وبلاگ نیز با هدف گسترش این فعالیت روشنگرانه در سطحی وسیعتر صورت گرفته است

اما از آنجا که بسیاری از هم میهنان به اینترنت پر سرعت دسترسی نداشته و به دلیل حجم زیاد سی دی

کتابخانه ممکن است قادر به دانلود آن نباشند ; برخی از کتابهای این مجموعه بهمراه کتب و نوشتارهای

دیگر درباره دین و سیاست بصورت جداگانه و بتدریج در همین وبلاگ معرفی و ارائه خواهد شد


درباره این کتابخانه

تبه گردد این رنج های دراز

نشیبی دراز است پیش فراز

بپوشند از ایشان گروهی سیاه

ز دیبا نهند از بر سر کلاه

زپیمان بگردند و از راستی

گرامی شود کژی و کاستی

نهان بدتر از آشکار ا شود

دل شاهشان سنگ خارا شود

شود بنده بی هنر شهریار

نژاد و بزرگی نیاید بکار

از ایران و از ترک و از تازیان

نژادی پدید آید اندر میان

نه دهقان نه ترک و نه تازی بود

سخن ها به کردار بازی بود

زیان کسان از پی سود خویش

بجویند و دین اندر آرند پیش


برگرفته از شاهنامه فردوسیهم میهن ارجمند :

آنچه هزار و اندی سال پیش از این ٬ در شاهنامه حکیم توس با نام " نامه رستم فرخزاد به برادرش "

و در بخش پادشاهی یزدگرد به نظم کشیده شده و به شکل معجزه آسا و تکان دهنده ای ٬ اوضاع

اسف بار ایران پس از هجوم تازیان را پیشگویی می کند ٬ امروز می تواند بی تردید ٬ سند یگانه ای

باشد برای اثبات این حقیقت که " تهی بودن معتقدات عربی- اسلامی ازهرگونه ارزش سازنده انسانی

٬ چیزی نیست که درطول هزاره اخیر ٬ از چشم خردورزان و اندیشمندان روشن بین این زاد و بوم

دور مانده باشد ." بیان حماسه سرای خراسانی چنان عمیق و دقیق است که ملاحظه این فصل از

شاهنامه و مقایسه آن با شرایط اندوهبار اجتماع کنونی ما٬ تنها به تصدیق تلخ آن پیش بینی ها

می انجامد .توسعه نیافتگی علمی و اقتصادی تمام جوامع اسلامی و در عین حال خفقان و استبداد

سیاسی حاکم بر تمامی سرزمین هایی که قوانین اجتماعی و مدنی خود را از منابع دینی اخذ کرده اند

حقیقتی نیست که انکارپذیر باشد .

در عین حال پرسش اساسی اینجاست که : برقم تمام این حقایق تلخ ٬این چیست که هنوز هم بسیاری

از مردمان سرزمین های اسلا می– بخصوص ایران اسلامی شده ما – را قانع و متقاعد می کند که

بر تلخی ٬ پوچی و بی مایگی احکام منبعث از دین ٬ چشم خرد بپوشند و از کنار چنین موهومات

دهشتناک و ضد بشری و واپسگرایی به آسانی بگذرند ؟! به باور ما ٬ این پرسش ٬ پاسخ در

جهل و نادانی یا کم دانشی ما دارد و از سوء استفاده ای آب می خورد که دینکاران و آخوندان

فرصت طلب و انسان ستیز ٬ همواره از کم سوادی و بی اطلاعی انسانها کرده اند و می کنند .

بر اساس همین باور است که ما نیز همچون بسیاری از کوشندگان دانش مدار و خردورز کوشیده ایم

تا به سهم و زعم خود ٬ در مسیر جبران کمبودهای علمی – تحلیلی گام برداریم و مجموعه ای

فراهم آوریم که بتواند پنجره های تازه ای به سمت روشن اندیشی و خردگرایی و پرهیز از تعصبات

خشک مغزانه بگشاید .

آنچه در این مجوعه ملاحظه و مطالعه خواهید کرد ٬ آثار قلمی ارزشمندی است از کتب و مقالات

آموزنده و روشنگر که در راستای ارج نهادن به آزادی اندیشه و بیان و به منظور آشنایی با نظر و

اندیشه روشنفکران و خردورزان بزرگ ایران و جهان گردآوری و منشر شده است . این آثار

اغلب مشحون از حقایقی است که سالهاست از دانستن آن منع شده ایم و به خیال واهی در افتادن

به گناه همواره به توصیه دکانداران دین از آن فاصله گرفته ایم . با توجه به تنوع مطالب ارائه

شدهدراین کتابخانه انتشارآن البته به معنای تایید همه محتوای آن نیست اما به گمان ما با مطالعه

دقیق این مجموعه و سنجش ارزش آن به مدد خرد و منطق بجای تعصب و احساسات کور ٬براحتی

می توان ازحقایقی مهم و راهگشا آکاه شدو به تایید ارباب خرد٬همین آگاهیست که راه را به سوی

حل بسیاری از مشکلات فکری و روانی ما باز خواهد کرد.

چنانچه شما نیز در این مسیر با ما همراه و هم عقیده اید ٬ بی اثر و ثمر نخواهد بود اگر با تکثیر

وانتشار سی دی این کتابخانه یا مجموعه ها و آثار مشابه درمیان سایر هموطنان خردمند و

علاقمند حقیقت ٬ به گسترش خردگرایی و خرافه ستیزی یاری رسانید.

منابع :

کلیه کتابها و نوشتارهای این مجموعه توسط گروه برزویه کاویانی از سایتها و منابع مختلف

اینترنتی گردآوری و پس از تدوین در قالب سی دی , با نام کتابخانه دیجیتال برزویه کاویانی

منتشر شده است